Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Definicje

  Spółka – Acutext sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska nr 1, lok. 12p , kod pocztowy 00-640, poczta: Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458699, NIP: 5252552368, REGON: 146631606.

  Błyskawiczna Korekta – serwis internetowy, którego właścicielem jest Acutext sp. z o.o.

  Regulamin – niniejszy regulamin.

  Serwis – strona internetowa Błyskawiczna Korekta, dostępna pod adresem URL: http:// blyskawicznakorekta.pl oraz każdym innym będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

  Usługa – usługa świadczona przez Spółkę, polegająca na korekcie tekstu w zakresie błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i typograficznych (teksty w języku polskim) oraz błędów z zakresu grammar errors (verb tense, sentence structure, word choice, punctuation), spelling errors, typographical errors (teskty w języku angielskim) za pośrednictwem Serwisu, wykonywana za pośrednictwem sieci Internet.

  Korektor – osoba współpracująca z Serwisem, wykonująca Usługę.

  Korekta – gotowa korekta wykonana przez Korektora.

  Klient – użytkownik sieci Internet, który zleca usługę korekty serwisowi Blykawiczna Korekta.

  Formularz – formularz umieszczony na stronie głównej Serwisu, poprzez który Klient może złożyć zlecenie (zakupić Usługę).

  Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Przelewy24, PayU, PayPal, Dotpay lub inny.

 2. Korzystanie z Serwisu jest równoważne z akceptacją wszystkich postanowień i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.
 3. Zamawiając Usługę, Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych w celu wykonania Usługi i przesyłanie dalszych informacji dotyczących Usług oferowanych przez Serwis.
 4. Wypełniając Formularz, Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jak również, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Oświadczenia stron:


 1. Spółka oświadcza, że:

  a. trudni się profesjonalnym świadczeniem Usług;

  b. posiada odpowiednie zasoby kadrowe, sprzętowe oraz doświadczenie pozwalające jej na świadczenie Usług na wysokim poziomie;

  c. Usługa nie ma walorów oryginalności czy indywidualności i stąd jej efekty nie są przedmiotem praw autorskich.

 2. Spółka zobowiązuje się realizować Usługi z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
 3. Klient oświadcza, że:

  a. jest zainteresowany powierzeniem świadczenia Usług Spółce;

  b. ma do wszystkich przedmiotów własności intelektualnej udostępnianych Spółce w celu realizacji Usług, w tym w szczególności do tekstów, stosowne uprawnienia pozwalające na powierzenie Spółce świadczenia Usług (prawa autorskie czy licencje o odpowiednich polach eksploatacji).

 4. Klient gwarantuje, że korzystanie przez Spółkę z przedmiotów własności intelektualnej udostępnianych jej przez Klienta w celu realizacji Usług nie powoduje naruszenia żadnych praw osób trzecich czy przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz że wobec Spółki nie będą w związku z realizacją Usług kierowane jakiekolwiek roszczenia ani nie będzie ona zobowiązana do zapłaty żadnych kwot na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W razie zgłoszenia takich roszczeń czy żądań Klient zobowiązuje się wstąpić w miejsce Spółki i zaspokoić te roszczenia lub żądania czy też w inny sposób zwolnić Spółkę z odpowiedzialności.

III. ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI


 1. Zamawianie Usługi polega na wklejeniu lub wpisaniu tekstu przeznaczonego do korekty w Formularzu bądź dodaniu plików doc oraz docx przez opcję „wybierz plik”.
 2. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Klient przechodzi do podsumowania zamówienia, w szczególności kosztów i szacowanego terminu realizacji. Klient może sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam”.
 3. W przypadku przesłania drogą e-mailową pliku pdf klient otrzyma informację zwrotną dotyczącą szacowanego terminu realizacji oraz kosztu Usługi. Po dokonaniu płatności Usługa zostaje zamówiona.

IV. CENNIK I PŁATNOŚCI


 1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie składania zamówienia na Usługę zgodnie z aktualnym cennikiem, to jest cennikiem obowiązującym w danym dniu. Cena Usługi jest obliczana na bieżąco, zgodnie z aktualnym cennikiem, i jest widoczna w trakcie zamawiania Usługi. Cena obliczana jest na podstawie liczby znaków ze spacjami wklejonego lub wpisanego do Formularza tekstu lub wprowadzonego pliku doc, docx. poprzez funkcję „wybierz plik“.
 2. Serwisowi przysługuje prawo do zmiany cen zawartych w cenniku w każdym czasie i bez ograniczeń. Zmiana cennika nie ma wpływu na zmianę cen Usług zamówionych przed jego zmianą.
 3. Opłacenie Usługi następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności ze strony podsumowania zamówienia Usługi.
 4. Po przejściu do Bramki Płatności Klient dokonuje płatności za Usługę.
 5. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane przez serwis Przelewy24, firma DialCom24, z siedzibą Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerska 15.
 6. Usługa jest realizowana, gdy Serwis otrzyma potwierdzenie dokonania płatności. Czas realizacji Usługi jest liczony od momentu otrzymania przez Serwis potwierdzenia dokonania płatności.
 7. Klient akceptuje przesyłanie przez Serwis faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.

V. REALIZACJA USŁUGI


 1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności zlecenie Klienta zostaje przesłane do zespołu korektorów.
 2. W momencie akceptacji Usługi do realizacji Korektor oświadcza, że rozpocznie realizację Usługi niezwłocznie po otrzymaniu całości tekstu przesłanego przez Klienta. Wtedy też Klient otrzymuje, drogą e-mailową, na adres podany podczas zlecania Usługi, wiadomość potwierdzającą podjęcie zlecenia przez Korektora.
 3. Korektor ma prawo do odmówienia realizacji Usługi, jeśli nie jest w stanie spełnić wymagań lub zachodzą inne okoliczności, które nie pozwalają mu zrealizować zlecenia w oczekiwanym terminie. W tym wypadku Klient informowany jest o takim zdarzeniu poprzez e-mail, a zlecenie jest przesyłane do innego Korektora lub pieniądze za realizację Usługi są zwracane Klientowi.
 4. Czas wykonania Usługi jest zależny przede wszystkim od długości i skomplikowania tekstu przesłanego przez Klienta do Korektora. Szacowany czas wykonania usługi podany w podsumowaniu nie jest wiążący i może różnić się od czasu realnego. W razie wniosku o reklamację spowodowanego zbyt długim czasem oczekiwania, jego zasadność jest stwierdzana na podstawie średniego czasu wykonywania analogicznych pod względem długości i skomplikowania Usług w Serwisie.
 5. Gotowa Usługa dostarczana jest drogą e-mailową na adres podany przez Klienta w trakcie zlecania Usługi. Klient otrzymuje 2 pliki w formacie word: 1. gotowy tekst po korekcie, 2. plik z widocznymi poprawkami dzięki włączonej funkcji śledzenia zmian (w przypadku dodania tekstu do pola tekstowego lub załączenia pliku doc, docx). W przypadku przesłania tekstu w pliku pdf klient otrzymuje ten sam plik pdf z naniesionymi komentarzami informującymi, co w tekście powinno zostać poprawione. Po dostarczeniu Korekty na adres e-mail Klienta usługa rozumiana jest jako zrealizowana.

VI. UWAGI I REKLAMACJE


 1. Po dostarczeniu Usługi Klient ma cztery dni na wnioski o reklamację. Po upływie tego terminu zlecenie nie może podlegać reklamacji.
 2. Zleceniodawca zgłasza reklamację na podany e-mail Serwisu. Jeśli Klient zgłosi reklamację Korekty i będzie to podyktowane zasadną argumentacją, Korekta zostanie poprawiona lub pieniądze za daną Korektę zostaną zwrócone Klientowi. Reklamacje zgłaszane bez podania przyczyny nie będą uwzględniane.
 3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

VII. OGRANICZENIE TREŚCI TEKSTÓW ZLECANYCH DO KOREKTY


 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Formularzu treści niezgodnych z prawem kraju, w którym składane jest zamówienie Usługi, lub prawem międzynarodowym, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Usługi, jeśli dotyczy ona tekstu zawierającego treści, o których mowa w ust. 1 powyżej.

VIII. POUFNOŚĆ


 1. Korektorzy zobowiązują się do zachowania treści tekstów zlecanych do korekty wyłącznie dla siebie. Z każdym z Korektorów podpisywana jest odręba umowa o zachowanie poufności.
 2. Serwis zobowiązuje się do zachowania treści tekstów zlecanych do korekty wyłącznie dla siebie i zadbania o anonimowość Klientów, to jest nieujawniania treści poprawianych tekstów ani danych Klientów jakimkolwiek osobom trzecim.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W braku osiągnięcia polubownego rozwiązania danego sporu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego zgłoszenia danej Stronie, spór taki zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Spółki.

X. ZMIANY SERWISU I REGULAMINU


 1. W każdym czasie Spółka zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności Serwisu.
 2. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną techniczną funkcjonalność Serwisu, ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalność lub dostępność strony może być ograniczona. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych. Z tego powodu Spółka nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, niewystępowania problemów technicznych czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (takich jak operatorzy sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami sił wyższych.

XI. DANE OSOBOWE


 1. Składając zlecenie wykonania Usługi, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.), w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i wykonania przez Operatora Usługi, oraz rozpatrzenia reklamacji.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością wykonania Usługi.
 4. W trakcie świadczenia usługi Klient ma obowiązek niezwłocznego informowania Operatora o każdej zmianie danych.
 5. Klient ma prawo w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub sprostowania jego danych osobowych.
 6. Operator przetwarza dane osobowe Uczestnika w sposób zgodny z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.,).
 7. Operator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom współpracującym z Operatorem, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług.
 8. Zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies Klientów Serwisu opisane są w Polityce Prywatności Serwisu.
Zamów korektę